Yeni Türk Ticaret Kanunu

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun, ciddi manada cezai müeyyideleri de beraberinde getiriyor. Örneğin internet sitesi olmayana hapis cezaları gibi yaptırımlar geliyor." dedi.

Kırşehir Ahi İş Adamları Derneği (KAHİAD), Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) işbirliği ile 'Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına Getireceği Yenilik ve Değişiklikler' konulu bir panel düzenledi. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi Merkezi konferans salonundaki panelde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini, 14 Şubat 2011'de Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlattı.

Altaş, "Yeni kanun, Türk Muhasebe Sistemi, Denetim ve İnternet Sitesi Kurma Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler dışında 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Türkiye, kabuk değiştiren, atılım yapan, ileriye doğru gelişen bir ülke. Artık eski kanun ihtiyaca cevap vermiyordu. Son 5 yılda bir çok kanunla birlikte Türk Ticaret Kanunu da değişti. Bu yasada kurumsallaşma var, şeffaflık var. Şirketler, internet sitesinde faaliyetlerini ve şirketin mali durumunu yayınlamak zorundalar. Yeni kanun ciddi manada cezai müeyyideleri de beraberinde getiriyor. Örneğin internet sitesi olmayana hapis cezaları gibi yaptırımlar geliyor." şeklinde konuştu.

Yeni ticaret kanununun detayları, getirdiği yükümlülükler hakkında bilgi veren Altaş, şirketlerin, ticaret sicili kayıtları, merkezi olarak elektronik ortamda tutulacağını ve kayıtlara elektronik ortamda erişim sağlanacağını belirtti. Yeni kanunla, şirketlere uluslararası standartlarda defter tutma yükümlülüğü getirildiğini ifade eden Altaş, şöyle devam etti:

"Yapılan değişiklik ile şirket birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi yeni esaslara bağlanmıştır. 'Ek tasfiye', 'tasfiyeden dönme' gibi yeni hukuki kurumlar düzenlenmiş, 'şirketler topluluğu' hukukumuzda ilk defa ele alınmıştır. Ayrıca, sermaye şirketlerinde, bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiştir. İşlem denetimi sistemi getirilmesi de değişikliklerden biridir. Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması imkanı getirilmiştir. Artık serbest muhasebeci ve mali müşavirler genel kurul tarafından atanacak; vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe olacak. Şirket, tek bir kişi tarafından kurulabilecek, bütün ödemeler hesaptan geçecek."

Ayrıca, programa Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, KAHİAD Başkanı Murat Baran, SMMMO Başkanı Mustafa İzzet Doğan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kırşehir İl Müdürü Adil Ertuğrul ve iş adamları katıldı.

SMMMO Başkanı Mustafa İzzet Doğan da Yeni Ticaret Kanunu'nun 2012 yılı itibariyle ticari hayatı ciddi manada revize edeceğini söyledi.

KAHİAD Başkanı Murat Baran, programa gelen herkese teşekkür etti.

(CİHAN)

Not: İçerik Zaman.com.tr adresinden alıntıdır.

Ek bilgi vermek gerekirse ;

 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU İLE BÜTÜN SERMAYE ŞİRKETLERİNE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU GELDİ

 

Türk Ticaret Kanununun İlgili Maddesi

 

I - İnternet sitesi

 

MADDE 1524-(1)Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

 

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

 

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

 

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

 

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

 

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

 

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

 

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına  yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.

(3)İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

(4)İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.

(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.